e-ISSN: 3006-2772
p-ISSN: 2618-0030
Başlanğıc: 2018
Nəşr aralığı: İldə 2 nömrə
Naşir: Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu

№ 1(2) İyun 2019

Din psixologiyası

Din motivli zorakı radikalizmin yaranmasına təsir edən psixoloji amillər

i.f.d. Aqil Şirinov

23-36

Z.Freydin “Totem və tabu” əsərində dinin mənşəyinə dair görüşlərinin təhlili

Günel Mustafayeva

37-50

Hədis

“Nəhcül-bəlağə” əsərinin tarixi qaynaqları

f.f.d. Fuad Nurullayev

75-84

Azərbaycanlı hədisşünas Bərdici və onun “Tabakat əl-Əsma əl-Müfrədə” əsərinin hədis ədəbiyyatındakı yeri

f.f.d. Rüfət Şirinov

85-96

İslamda sosial bütünləşmə konsepsiyası: Mədinə müqaviləsi nümunəsi

f.f.d. Vüqar Səmədov

97-114

Din təhsili

Türkiyə Respublikasının quruluşundan günümüzə alitəhsildə din təhsili (1924-2019)

Məhəmməd Əli Yazıbaşı

417-432

Fəlsəfə

İslam fəlsəfəsi terminindən nəyi anlamalıyıq?

Anar Qafarov

283-298

Sədrəddin Şirazinin “Xəlqul-əmal” traktatının tərcümə və şərhi

Ələddin Məlikov

299-314

Azərbaycan Respublikasında bioetikanın inkişafı problemləri

Qəmər Cavadlı

315-326

Milli fəlsəfəmizin əsas qaynaqları: Türkçülük və Azərbaycançılıq

Faiq Ələkbərli

327-342

Kosmopolitizm və milli kimlik məsələsi

Namiq Abuzərov

343-356

Qloballaşan dünyada mədəniyyətlərarası dialoq və tolerantlıq

Sahibə Əliyeva

357-380

Xalqların birgəyaşayış təcrübəsi: dini-əxlaqi müstəvidə

Şəhla Musayeva

381-388

К вопросу о проблеме человека в исламе

Nərminə Mikayılova

389-400

İslam filosoflarının insanın iradə azadlığına dair görüşləri

Aygül Məmmədova

401-415

İslam məzhəbləri tarixi

İslam məzhəbləri tarixi dərsinin aktual məsələləri

dos. Şahin Əhmədoğlu

51-73

Din sosiologiyası

Modernizasiya, postmodernizm və din: yeni çağırışlar və imkanlar

s.f.d. Asəf Qənbərov

9-22

Kəlam

Əbədilik istəyi kontekstində axirət inancının fəlsəfi-psixoloji əsasları

i.f.d. Ülkər Abuzərova

153-166

Kəlamçılara görə isbati-vacib

Nazilə Abuzərli

167-178

Dilçilik

Ərəb dilində iştiqaq və sünaiyyə məfhumları

Əmir Kahayev

433-445

Tarix

Dövlət-din münasibətləri və Azərbaycan modeli

dos. Mübariz Qurbanlı

179-192

Sovet hakimiyyəti illərində Azərbaycanda dövlət-din münasibətləri

i.f.d. Ceyhun Məmmədov

193-212

Azərbaycanda ilk islahatçılıq addımları: İ.S.Şirvani nümunəsində

f.f.d. Əhməd Niyazov

213-230

XX əsrin əvvəllərində müştərək türk dili yaratma cəhdi kimi, “Füyuzat” jurnalı

Dos. Elnurə Əzizova

231-244

Azərbaycan ədəbiyyatında milli dirəniş meyilləri

fil.f.d. Tənzilə Rüstəmxanlı

245-256

XX əsrdə Müsəlman dünyasında həmrəylik modeli axtarışları: panərəbizmdən İslam həmrəyliyinədək

f.f.d. Elvüsal Məmmədov

257-270

Səfəviyyə təriqəti şeyxlərinin Osmanlı sultanları ilə münasibətləri

Günel Rəhimli

271-282

Təfsir

İslam etiqadına görə “Qurani-Kərim”

f.f.d. Əlirza Qafarov

115-122

Qazi Beyzavi və onun İslam təfsir ənənəsinin inkişafında rolu

Ənvər Mustafayev

123-138

M.K.Bakuvinin “Kəşfül-həqayiq” adlı təfsirinin müqəddimələrinin təhlili

Murad Ağayev

139-152