p-ISSN: 2618-0030
Başlanğıc: 2018
Nəşr aralığı: İldə 2 nömrə
Naşir: Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu

№ 1(10) İyun 2023

Son nömrə: Din Araşdırmaları Jurnalı

Məqalələr

Karl Rocersin bioqrafiyası və mənlik nəzəriyyəsi

Şəms Ağazadə

7-20

Keçid Dövrü və Avtoritar Rejimlərdə Din-Siyasət Münasibətləri

Asəf Qənbərov

21-40

Furat əl-Kufi və onun “Təfsir” əsəri

Aslan Həbibov

41-64

Nasirəddin Beyzavinin “Ənvar ət-Tənzil və Əsrar ət-Təvil” əsərinin mənbələri

Ənvər Mustafayev

65-84

“Şərh Əsma Allah əl-husna” əsərinin əlyazma nüsxəsində “Huvə” və “Allah” adlarının izahlı tərcüməsi

Yeganə Rəhnulla

85-104

“Zamanlar arasında”: Teoloji hermenevtika tarixindən

Arzu Hacıyeva

105-118

Əlabbas Müznibin dünyagörüşündə türkçülük və islamçılıq

Faiq Ələkbərli

119-144

Con Dyuinin fəlsəfəsində “təcrübə” və “ağıl” məfhumları

Xəyyam Cəlilzadə

145-160

Platon və Aristotelin nəfs və onun bədənlə olan münasibətinə dair düşüncələri

İbrahim Bağırov

161-181

Bəktaşilikdə Quran təsəvvürü

Emin Orucov

183-196

Eynəlqüzat əl-Miyanəçinin (v. 525/1131) Nur və İşraq nəzəriyyəsinə istinadlar

Mehmet Emin Koç

197-220

Ümmət konsepsiyasının tarixi təşəkkül prosesi: keçmiş və müasir dövr prizmasından təhlil

Türkan Məmmədova

221-232

Əxbarilik: Səvəfilər dövründə mötədil və mütəşəddid (qatı) əxbarilər Əxbarilər və üsulilər arasındakı təməl fərqlər

Məhəmməd Məmmədov

233-260

Kollektiv ictihad

Məhəmməd Süleyman

261-280

Dinşünaslıq və ilahiyyat: tərifləri, metodları, problemləri və qarşılıqlı əlaqələri

Aliyə Mürsəlova

281-298

Osmanlıda təhrir qeydləri və Gəncə-Qarabağ əyalətinə aid təhrir dəftərləri

Səadət Abdurahmanova

299-330

Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun "Din araşdırmaları" jurnalı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının (AAK) elmi jurnallar qarşısında qoyduğu tələblərə və beynəlxalq standartlara uyğun şəkildə ildə iki dəfə nəşr olunur. Jurnalın redaksiya heyətinin üzvləri Azərbaycanla yanaşı, Türkiyə, Rusiya, İran və İsveçrə kimi ölkələrdə fəaliyyət göstərən nüfuzlu alimlərdir. Məqalələrə verilən rəydə rəyçilərin anonimliyi qorunur. Ölkəmizdə və xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən bir çox alimin ilahiyyat, fəlsəfə, psixologiya, sosiologiya və digər elm sahələrinə dair məqalələri çap olunur.

 

Jurnal arxivi

Jurnalımızın keçmiş nəşrlərinin arxivinə veb səhifəmizdə daxil ola bilərsiniz.

20

İl

39

Nömrə

909

Müəllif

960

Məqalə