e-ISSN: 3006-2772
p-ISSN: 2618-0030
Başlanğıc: 2018
Nəşr aralığı: İldə 2 nömrə
Naşir: Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu

№ 1(10) İyun 2023

Məqalələr

Karl Rocersin bioqrafiyası və mənlik nəzəriyyəsi

Şəms Ağazadə

7-20

Furat əl-Kufi və onun “Təfsir” əsəri

Aslan Həbibov

41-64

Nasirəddin Beyzavinin “Ənvar ət-Tənzil və Əsrar ət-Təvil” əsərinin mənbələri

Ənvər Mustafayev

65-84

“Şərh Əsma Allah əl-husna” əsərinin əlyazma nüsxəsində “Huvə” və “Allah” adlarının izahlı tərcüməsi

Yeganə Rəhnulla

85-104

“Zamanlar arasında”: Teoloji hermenevtika tarixindən

Arzu Hacıyeva

105-118

Əlabbas Müznibin dünyagörüşündə türkçülük və islamçılıq

Faiq Ələkbərli

119-144

Con Dyuinin fəlsəfəsində “təcrübə” və “ağıl” məfhumları

Xəyyam Cəlilzadə

145-160

Platon və Aristotelin nəfs və onun bədənlə olan münasibətinə dair düşüncələri

İbrahim Bağırov

161-181

Bəktaşilikdə Quran təsəvvürü

Emin Orucov

183-196

Eynəlqüzat əl-Miyanəçinin (v. 525/1131) Nur və İşraq nəzəriyyəsinə istinadlar

Mehmet Emin Koç

197-220

Ümmət konsepsiyasının tarixi təşəkkül prosesi: keçmiş və müasir dövr prizmasından təhlil

Türkan Məmmədova

221-232

Əxbarilik: Səvəfilər dövründə mötədil və mütəşəddid (qatı) əxbarilər Əxbarilər və üsulilər arasındakı təməl fərqlər

Məhəmməd Məmmədov

233-260

Kollektiv ictihad

Məhəmməd Süleyman

261-280

Dinşünaslıq və ilahiyyat: tərifləri, metodları, problemləri və qarşılıqlı əlaqələri

Aliyə Mürsəlova

281-298

Osmanlıda təhrir qeydləri və Gəncə-Qarabağ əyalətinə aid təhrir dəftərləri

Səadət Abdurahmanova

299-330