e-ISSN: 3006-2772
p-ISSN: 2618-0030
Başlanğıc: 2018
Nəşr aralığı: İldə 2 nömrə
Naşir: Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu

Məqalələr

Dinşünaslıq və ilahiyyat: tərifləri, metodları, problemləri və qarşılıqlı əlaqələri Religious Studies and Theology: Definitions, Methods, Problems and Mutual Relations Религиоведение и теология: определения, методы, проблемы и взаимосвязь

Aliyə Mürsəlova Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu Dinşünaslıq kafedrasının müəllimi 0000-0001-7806-8353

DOI

10.30546/g7zwrh89

Necə istinad edilir?

Mürsəlova, Aliyə , Mürsəlova, A , , Din Araşdırmaları Jurnalı, Dinşünaslıq və ilahiyyat: tərifləri, metodları, problemləri və qarşılıqlı əlaqələri, 6, 10, 2023, 281-298, https://doi.org/10.30546/g7zwrh89, 2023

Zotero Mendeley EN EndNote

Xülasə

Dinin düzgün şəkildə öyrənilib-öyrədilməsi daim öz aktuallığını qoruyan məsələlərdəndir. Bu məqalədə dini öyrənən iki elm sahəsini – ilahiyyat və dinşünaslığı – onların təriflərini, bu istiqamətə aid əsas terminləri, metodları və aralarındakı qarşılıqlı əlaqəni araşdırmağa çalışdıq. Qeyd etdiyimiz kimi, ilahiyyat və dinşünaslıq dini öyrənən və qarşılıqlı əlaqəli olan sahələrdir, lakin mövzulara fərqli bucaqlar altında yanaşırlar. İlahiyyat dinşünaslığın bir aspekti, dinşünaslıq da ilahiyyatın bir aspekti olsa belə, bu iki disiplin bir- birindən metodologiya baxımından əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir. Belə ki, ilahiyyat Tanrının təbiətini və dini inancları, dinşünaslıq isə dini sosial və mə- dəni bir fenomen kimi öyrənən elm sahələridir. Məqalədə sözügedən disip- linlərin tətbiq etdikləri metodlar, həmçinin hər iki sahənin aktual məsələləri və rastlaşdığı problemlər tədqiq olunur. Hər iki elm sahəsinin öz problemlərini elmi metodlardan istifadə edərək fərqli perspektivləri və disiplinləri birləşdir- məklə həll etməyə çalışdığı vurğulanır. Bunlarla yanaşı, nümunə olaraq dinşü- naslıq və ilahiyyat sahələrində tanınmış alimlərin və onların əsərlərinin adları- na da yer verilir.
Məqalədə, habelə bu iki disiplinin əsas terminləri izah olunur, onlar ara- sında həm oxşar, həm də fərqli cəhətlər öyrənilir. Bu istiqamətlərin hansı subyektə aid olduğu, yaxud hansına aid olmaması incələnir, həmçinin bu iki sahə arasındakı qarşılıqlı əlaqələr araşdırılır.
One of the topics that is still significant today is the accurate study and teaching of religion. Also, the main terms of these two disciplines are explained in the article, both similarities and differences between them are studied, which subject they belong to or not, and at the same time the mutual relations between these two fields are investigated. One of the topics that is still significant today is the accurate study and teaching of religion. In this article, we attempted to analyze the two disciplines of science that research religion, theology and religious studies, as well as their definitions, key concepts and methodologies, and interrelationships. As previously said, theology and religious studies are subjects that research religion and are linked, but they approach the topics from distinct perspectives. Although theology is a component of religious studies and religious studies is an aspect of theology, the methodologies of the two disciplines differ greatly. Thus, theology is a branch of science that investigates the nature of God and religious beliefs, whereas religious studies investigate religion as a social and cultural phenomenon. The essay investigates the methodologies used by the aforementioned disciplines, as well as the current concerns and problems
confronting both professions. It is stressed that both domains of research use scientific approaches to address their challenges by merging diverse viewpoints and expertise. In addition, the names and works of well-known researchers in the disciplines of religious studies and theology are offered as examples.
In addition, the article defines the key terminology of these two disciplines, examines their similarities and differences, determines if they belong to the same topic or not, and investigates the reciprocal relationships between these two domains.
Правильное изучение и преподавание религии – один из вопросов, который остается актуальным и сегодня. В данной статье мы попыта- лись рассмотреть две области науки, изучающие религию, теология и религиоведение, их определения, связанные с ними основные термины и методы, а также взаимосвязь между ними. Как мы уже упоминали, теология и религиоведение – это области, изучающие религию и связан- ные друг с другом, но их подход к темам отличается. Хотя теология может быть аспектом религиоведения, а религиоведение может быть аспектом теологии, эти две дисциплины существенно различаются по методологии. Так, теология – это область науки, изучающая природу Бога и религиозные верования, а религиоведение изучает религию как социальный и культурный феномен. В статье изучаются методы, применяемые указанными дисциплинами, а также актуальные вопросы и проблемы, с которыми сталкиваются обе области. Отмечается, что обе области науки пытаются решить свои проблемы путем объединения различных точек зрения и дисциплин с использованием научных мето-дов. Кроме того, в качестве примеров приводятся имена известных уче- ных в области религиоведения и теологии и их труды.
Также в статье разъясняются основные термины этих двух дисцип- лин, изучаются как сходства, так и различия между ними, их отнесение к какому-либо субъекту, а также исследуется взаимосвязь между этими двумя областями.

Açar Sözlər

İlahiyyat, Dinşünaslıq, Elm, Disiplin, Metodologiya
Theology, Religious Studies, Science, Discipline, Methodology
Теология, Религиоведение, Наука, Дисциплина, Методология

Referanslar

 • Антонов К.М. (2012). «Теология как научная специальность», Вопросы философии, Москва, (с. 73-84).
 • Bernhardt Reinhold. (2012). “Comparative Theology: Between Theology and Religious Studies”, Religions, № 3, (p. 964–972).
 • Francis X. Clooney SJ. (2010). Comparative Theology: Deep Learning Across Religious Borders. Wiley-Blackwell, (208 p.).
 • Knott Kim. (2007). Religious studies and its relationship with theology: A spatial analysis, The Finnish Society for the Study of Religion, vol. 43 No. 2, (pp. 173–197).
 • Киселев Б.Н. (2020). “Теология и религиоведение: перспективы диалога”, Гуманитарный научный вестник. №6. (c. 90-94).
 • Кузьмина Е.В. (2013). «Наука о религии: теология и (или) религиоведеник?», Культура и искусство, Ом. ун-та, № 1, (c. 149–150).
 • Лебедев В., Прилуцкий А., Викторов В. (2015). Религиоведение. Москва: Юрайт, (629 с.).
 • Motahhare Amene. (2007). Theology and religious studies. The Quality Assurance Agency for Higher Education, (24 p.).
 • Овсиенко Ф.Г. (2004). «Сферы изысканий религиоведения и теологии и спецификапостижения ими рассматриваемых объектов», Религиоведение, № 2, (с. 116–130).
 • Скворцев К. (2003). Философия отцов и учителей Церкви (период апологетов). Киев. (472 c.)
 • Yeşilyurt Temel. (2009). “Küreselleşme sürecinde İslam`ın geleceği ve ilahiyatçıların rolü”, İlahiyat Fakültesi Dergisi, №14:1, (s. 1-36).

Lisenziya

Müəllif hüququ (c) 2024 Aliyə Mürsəlova
Creative Commons License

Bu çalışma Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License ile lisenziyalanıb.

Eyni müəllif(lar)ın jurnaldakı ən çox oxunan məqalələri