e-ISSN: 3006-2772
p-ISSN: 2618-0030
Başlanğıc: 2018
Nəşr aralığı: İldə 2 nömrə
Naşir: Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu

№ 2(3) Dekabr 2019

Din sosiologiyası

Dinin sosial xarakterinə təsir edən faktorlar və dini ekstremizm

Mübariz Camalov

7-26

Din psixologiyası

Uşağın dini inkişafında ailənin rolu

Azad Məmmədov

27-38

Yeniyetməlik və gənclik dövründə din

Elvin Rəcəbov

39-52

İslam məzhəbləri tarixi

İslam məzhəblərinin yaranmasına təsir edən dini və ictimai-siyasi amillər

Aqil Şirinov, Hilal Ağamoğlanov

53-63

Hədis

Hədisin əhəmiyyəti və hədis elminin bölmələri

İbrahim Quliyev

65-75

Hədis elmində şərh ədəbiyyatı (məzmunu, yaranma səbəbləri və növləri)

Rüfət Şirinov

77-92

İmam Bağavinin “Məsabih əs-sünnə” əsəri və azərbaycanlı hədisşünaslar

Gülağa İsmayılov

93-106

Təfsir

Qurani-Kərimdə ahəngdarlıq və vəzn

Nəsrulla Məmmədov

107-118

Təbatəbai və Ülumi-Quran baxımından “əl-Mizan” təfsiri

Murad Ağayev

119-136

Kəlam

Qurani-Kərimdə iradə azadlığı problemi (Qazi Əbdülcabbar ideyaları əsasında)

Faiq Əhmədzadə

137-148

Tarix

Çar Rusiyası dövründə Azərbaycanda dövlət-din münasibətləri

Ceyhun Məmmədov

149-171

Çar Rusiyasının din siyasətində qafqaz ruhaniliyi

Banu Gürer, Azerbaycan İlahiyat Enstitüsü öğretim üyesi

173-186

Gəncənin ənənəvi memarlıq üslublarının tədqiqində İmamzadə abidəsinin əhəmiyyəti

Elnur Həsənov

187-198

Çarizm dövrü Rusiyada şərqşünaslıq çalışmalarına V.V.Bartoldun töhfəsi

Nigar Babayeva

199-212

Cənub bölgəsinin tanınmış din xadimləri

Samid Quliyev

213-32

Fəlsəfə

İslam həmrəyliyinin dini-ideoloji əsasları

Elvüsal Məmmədov

33-252

İslam düşüncəsində kamil insan konsepsiyasının aktuallığı

Ələddin Məlikov

253-266

Şeyx Məhəmməd Xiyabaninin sosial-fəlsəfi və ictimai-siyasi görüşləri

Faiq Ələkbərli

267-286

İslam hüququ

İslam hüququnda “Xüms”

Əhməd Niyazov

287-296

Resenziya

Əbu Cəfər ət-Tusinin “əl-Uddə fi üsulil-fiqh” əsəri

Əmir Kahayev

297-303