p-ISSN: 2618-0030
Başlanğıc: 2018
Nəşr aralığı: İldə 2 nömrə
Naşir: Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu

Təfsi̇r

Quran dilinin yeniliyi və filoloqların fikir müxtəliflikləri THE NOVELTY OF THE LANGUAGE OF THE QURAN AND THE DIVERSITY OF OPINIONS OF PHILOLOGISTS НОВИЗНА ЯЗЫКА КОРАНА И РАЗЛИЧИЯ ВО МНЕНИЯХ ФИЛОЛОГОВ

Nəsrulla Məmmədov Bakı Dövlət Universiteti Ərəb filologiyası kafedrasının müəllimi 0000-0003-3550-3743

Necə istinad edilir

Zotero Mendeley EN EndNote

Xülasə

Məqalədə Quran dilinin yeniliyi və filoloqların bu məsələ ilə bağlı fikir müxtəlifliyindən bəhs olunur. Qeyd olunur ki, uzun əsrlər boyu adət etdikləri üslub daxilində yüksək bəlağət nümayiş etdirərək gözəl poetik təsvirlər yaratma- ğa nail olmuş ərəblər Quranın ifadə tərzi və qeyri-adi üslubu ilə üzləşdikləri za- man özlərini itirmiş və Allah kəlamının ecazkarlığı qarşısında heyranlıqlarını gizlədə bilməmişlər. Hərfləri ərəb hərfləri, sözləri ərəb kəlmələrindən ibarət olan bu yeni söz sənəti nümunəsi özünün ifadə tərzi, sözlər arasında ahəngdarlığı, məna daxilində məna bildirməsi və nəhayət, yeni tərkib və konstruksiyaların işlə- dilməsi baxımından o zamanadək mövcud olan bütün söz sənəti nümunələrindən fərqlənirdi. Bütün bu kimi faktlar bəlağət və fəsahətdə qonşu xalqlardan xeyli irəli getmiş ərəb söz bilicilərini və şairlərini təəccübləndirməkdə davam edirdi.
The article discusses the novelty of the language of the Quran and the
diversity of opinions of philologists on this issue. It is noted that the Arabs, who have demonstrated high eloquence within the style they have been accustomed to and managed to create beautiful poetic images for centuries, lost themselves when faced with the expression and unusual style of the Quran and could not hide their admiration in front of the wonderfulness of the word of God. This new word art pattern, with Arabic letters and Arabic words, differed from all existing word art patterns in terms of its expression style, harmony between words, meaning within meaning, and finally, the use of new compositions and constructions. All such facts continued to surprise the Arab lexicographers and poets who went far ahead of the neighboring nations in eloquence and oratory.
В статье рассказывается о новизне языка Корана и различных мнениях филологов в этом вопросе. Отмечается, что арабы, создавшие прекрасные поэтические образы, демонстрируя высокое красноречие в рамках стиля, присущего им на протяжении веков, растерялись, ознакомившись со спосо- бом изложения и необычным стилем Корана. Они не сумели скрыть свое восхищение перед чудодейственностью речи Аллаха. Этот новый образец словесного искусства с арабскими буквами и изречениями отличался от всех остальных своим способом изложения, гармоничностью слов, смысла- ми, скрытыми в значениях, и наконец, использованием новых составов и конструкций. Все такого рода факты не переставали удивлять арабских зна- токов языка и поэтов, оставивших позади соседние народы в красноречии и ораторстве.