e-ISSN: 3006-2772
p-ISSN: 2618-0030
Başlanğıc: 2018
Nəşr aralığı: İldə 2 nömrə
Naşir: Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu

Fəlsəfə

The concept of “knowledge” in Islam and other religions The Concept of ‘Knowledge’ in Islam and Other Religions Концепция ‘знания’ в исламе и других религиях

Zamire İzzetgil PhD Student at Karabuk University, Department of English Language and Literature 0000-0002-6208-513X
Elşan İzzetgil Kastamonu University, Department of International Relations 0000-0002-8121-8348

Necə istinad edilir?

İZzetgil, Zamire - İZzetgil, Elşan , İZzetgil, Z - İZzetgil, E , , Din Araşdırmaları Jurnalı, The concept of “knowledge” in Islam and other religions, 5, 9, 2022, 81-96, 2022

Zotero Mendeley EN EndNote

Xülasə

“Bilik” konsepsiyası din elmləri sahəsində yeni fenomen deyil. O, hər din- də fərqli şəkildə müəyyən və şərh edilir. İslam dinində “bilik” konsepsiyasından ِعلم) ْ) sözü kimi istifadə olunur və Müqəddəs Quranda 854 dəfə qeyd olunub. Onun isim, fel və məsdər formasında bir neçə variantı var. Ümumilikdə, bilik علم) ِْ)hiss etmək, tanımaq, anlamaq və dərk etmək anlamına gəlir. Yəhudilikdə semit dillərində ortaq kökə malik “yada” və “da’at” kimi iki söz vardır. “Yada” və “da’at” sözlərinin mənası kontekstdən asılı olaraq dəyişir. Ona Zəburda altı dəfə rast gəlinir. Xristianlıqda “bilik” sözündən İncildə istifadə olunur və sözün mənası başa düşmək, tanımaq və ya qəbul etməkdir. İncilə görə bilik yaradan- dan, Allahdan bir hədiyyədir. Bilik hədiyyəsi təbii vasitələrlə bilinə bilməyən bir şey haqqında fakt və ya təfərrüatları bilmək qabiliyyəti ilə bağlıdır.
Araşdırma İslam, Xristianlıq və Yəhudiliyin Quran, İncil və Tövrat çərçivə- sində “bilik” anlayışının mənasını necə müəyyən və şərh etdiyini göstərmək məqsədi daşıyır. Burada sözügedən dinlərdə “bilik” anlayışına etimoloji, qnose- oloji, metodoloji və əhatə dairəsi baxımından necə yanaşıldığını aşkara çıxar- maqda bu araşdırmanın əhəmiyyətindən bəhs edilir. Bu araşdırma beş alt başlıq altında gözdən keçiriləcək: birinci başlıq altında araşdırmanın etimologiyası, ikinci başlıq altında məqsəd, üçüncü başlıq altında araşdırmanın mənbəyi, dör- düncü başlıq altında qnoseologiya və sonuncu başlıq altında isə metodologiya.
The concept of ‘knowledge’ is not a new phenomenon in the field of religious studies. It is defined and interpreted differently in every religion. In Islam, the concept of ‘knowledge’ is used as the word (علمْ) and is mentioned 854 times in the Holy Quran. It has several variants in the form of a noun, verb, and infinitive. Generally, (علمْ) knowledge stands for feeling, recognizing, understanding, and comprehending. In Judaism, there are two words such as ‘yada’ and ‘da’at,’ which have a common root in the Semitic languages. The meaning of ‘yada’ and ‘da'at’ varies depending on the context. It appears six times in Psalm. In Christianity, the word ‘knowledge’ is used in the Bible, and the meaning of the word is to understand, to recognize, or to acknowledge. Knowledge, according to the Bible, is a gift from its creator, God. The gift of knowledge refers to the ability to know facts or details about something that could not have been known by natural means.
The study intends to show how Islam, Christianity, and Judaism define and interpret the meaning of the concept of ‘knowledge’ within the framework of the Quran, Bible, and Torah. It discusses the significance of this research in revealing how the concept of ‘knowledge’ is approached in the specified religions in terms of etymological, epistemological, methodological, and scope. This research will be examined under five sub-titles: the etymology of the study under the first title, the purpose under the second title, the source of the study under the third title, the epistemology under the fourth title, and the methodology under the last title.
Понятие ‘знание’ не является новым явлением в области религиоведе- ния. В каждой религии оно определяется и интерпретируется по-разному. В Исламе понятие ‘знание’ используется как слово (علمْ) и упоминается в Священном Коране 854 раза. Имеет несколько вариантов в форме существи- тельного, глагола и инфинитива. В общем, знание (علمْ)означает чувствовать, познавать, понимать и осознавать. В иудаизме есть два слова, такие как ‘йада’ (yada) и ‘даат,’ которые имеют общий корень в семитских языках. Зна- чение этих двух слов варьируется в зависимости от контекста. В Псалме данный термин упоминался шесть раз. В христианстве слово ‘знание’ используется в Библии, и значение этого слова — понимать, познавать или признавать. Знание, согласно Библии, является даром от его создателя, Бога. Божий дар ‘знание’ относится к способности знать факты или подробности о чем-то, что не может быть известно естественным путем.
Данное исследование направлено на то, чтобы показать, как ислам, хрис- тианство и иудаизм определяют и интерпретируют понятие ‘знание’ в рам- ках Корана, Библии и Торы. Важность данной работы заключается в том, чтобы показать, как понятие знание рассматривается в указанных религиях с точки зрения этимологии, эпистемологии, методологии и сферы охвата. Это исследование будет рассмотрено под пятью подзаголовками: этимология исследования под первым заголовком, цель под вторым заголовком, источ- ник исследования под третьим заголовком, эпистемология под четвертым за- головком и под последним заголовком будет исследована методология статьи.

Açar Sözlər

Bilik, Din, İslam, Yəhudilik, Xristianlıq
Knowledge, Religion, Islam, Judaism, Christianity
Знание, Религия, Ислам, Иудаизм, Христианство

Referanslar